Privacy Policy


Privacy statement

Marade Arbeidsbemiddeling is een HR dienstverlener en biedt diensten aan op het gebied van HR, arbeidsbemiddeling en coaching & training. Marade Arbeidsbemiddeling is opgericht in 2019. Om de klanten en kandidaten te kunnen bedienen verzamelt Marade Arbeidsbemiddeling persoonlijke informatie en verwerkt deze.
Marade Arbeidsbemiddeling is gevestigd te Zadelstede 10 in Nieuwegein, en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens). In dit privacy statement staat beschreven hoe
Marade Arbeidsbemiddeling met uw persoonsgegevens omgaat.

Bij
Marade Arbeidsbemiddeling staan discretie en bescherming van persoonsgegevens centraal. Daarom geeft
Marade Arbeidsbemiddeling graag inzicht in het beleid inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van persoonsgegevens en de veiligheidsmaatregelen die
Marade Arbeidsbemiddeling heeft getroffen om uw gegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wanneer verzamelt
Marade Arbeidsbemiddeling uw persoonsgegevens?

Marade Arbeidsbemiddeling verzamelt gegevens over personen (kandidaten) en contactpersonen van de opdrachtgevers op verschillende manieren. Allereerst houdt
Marade Arbeidsbemiddeling die informatie bij die u zelf direct of indirect heeft verstrekt, bijvoorbeeld door het sturen van uw CV per e-mail, het uploaden van uw gegevens via het online sollicitatieformulier, door
Marade Arbeidsbemiddeling te bellen, het afgeven van uw visitekaartje of te linken via sociale media.
Marade Arbeidsbemiddeling kan ook uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in de dienstverlening van
Marade Arbeidsbemiddeling. In dat geval zal u benadert worden of u interesse heeft om zich bij in te schrijven conform de voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement.

Waarom verzamelt
Marade Arbeidsbemiddeling uw persoonsgegevens?

Marade Arbeidsbemiddeling verzameld informatie voor doeleinden die gerelateerd zijn aan uw contact met Marade Arbeidsbemiddeling en de hieruit volgende diensten op het gebied van search en bemiddeling tussen personen (kandidaten) en organisaties (opdrachtgevers).


Marade Arbeidsbemiddeling past de volgende principes toe bij de behandeling van persoonsgegevens:
1) Gegevens worden enkel verzameld voor de bemiddelingsrelatie of om de opdracht met u aan te gaan en contact te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
2) U te benaderen voor informatie die voor u interessant kunnen zijn.

3)
Marade Arbeidsbemiddeling bewaart de door u aangeleverde gegevens in een beveiligde elektronische database om u te kunnen voorzien van gewenste informatie en diensten.
4) De online formulieren van de website (www.webrandyou.nl) en het gehanteerde informatie systeem zijn beveiligd ter voorkoming van het verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de informatie onder het beheer.
5) Door het verstrekken van uw persoonsgegevens gaat u ermee akkoord dat
Marade Arbeidsbemiddeling deze gegevens mag verwerken voor de bemiddelingsrelatie of de opdracht en in overeenstemming met de principes zoals opgenomen in dit privacy beleid.
6) Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een dienstverband.

Wat houd verwerking van uw persoonsgegevens in?
a. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een dienstverband.
b. Het beschrijven van uw profiel voor opdrachtgevers.
c. Het weergeven van statistieken van type kandidaten aan de opdrachtgevers van Marade Arbeidsbemiddeling.
d. Het verifiëren van referenties.
e. Het schrijven van een selectieadvies aan de opdrachtgevers van Marade Arbeidsbemiddeling.
f. Ten behoeve van de opdrachtgevers van Marade Arbeidsbemiddeling gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
g. Het afnemen van een online assessment en verwerken van deze gegevens in een profiel of (selectie)advies.

Welke persoonsgegevens verzamelt
Marade Arbeidsbemiddeling van
u? 


Marade Arbeidsbemiddeling verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om onder andere de volgende persoonsgegevens:
1) NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens.
2) Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
3) Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
4) Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u hebt gevolgd of gedaan.
5) Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
6) Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Accepteren voorwaarden
Het accepteren van deze privacy voorwaarden betekent dat u zich inschrijft in de database van
Marade Arbeidsbemiddeling. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan gepast of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of in verband met lokale wettelijke regelgeving.

Verstrekking aan derden
Persoonlijke, aan
Marade Arbeidsbemiddeling toevertrouwde, informatie wordt door
Marade Arbeidsbemiddeling nooit aan derden verstrekt, tenzij u daartoe vooraf toestemming heeft gegeven. 

Beveiliging

Marade Arbeidsbemiddeling doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.
Marade Arbeidsbemiddeling maakt voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik van CATSone recruitment software. CATSone draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt
Marade Arbeidsbemiddeling zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen, inzage of wijzigen van uw gegevens 
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u inzage of wijzigen van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen via info@Marade.nl


Marade Arbeidsbemiddeling kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van
Marade Arbeidsbemiddeling (www.Maradearbeidsbemiddeling.nl).

Deze versie is opgesteld in Mei 2019.